Kategorie ABCD

Soutěž pro střední školy

Školní kolo

Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií):

  • Kategorie A – 4. ročník
  • Kategorie B – 3. ročník
  • Kategorie C – 2. ročník
  • Kategorie D – 1. ročník

Všechny kategorie mají školní a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí ústředním kolem. Každý řešitel se může zúčastnit i kategorie vyšší, než mu odpovídá, pokud se na to cítí.

Ve školním kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a hlavně také prověřit vaši schopnost tyto úlohy řešit. První tři úlohy řešte nejlépe do konce listopadu, potom řešte další čtyři úlohy včetně experimentální úlohy.

Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 8. ledna 2021), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 6. dubna 2021)

Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří vyřeší alespoň pět úloh za pět bodů a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte prostřednictvím svého učitele fyziky. Na pomoc při řešení úloh mohou organizovat vaši učitelé fyziky konzultace, kroužky nebo semináře.

Nepodceňujte řešení školního kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy školního kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní témata ze studijních textů, které jsou distribuovány na školy. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.

Ve školním kole mají žáci za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 8. ledna 2021), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 6. dubna 2021). Vypracovaná řešení od svých žáků vyberte, opravte a oklasifikujte je bodovým systémem, který zohledňuje kvalitu a úplnost řešení. Za každou úlohu může student získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud řešitel získal za úlohu alespoň 5 bodů. Řešení nevyhovuje, jsou-li odborné nedostatky závažné nebo je řešení z větší části neúplné, jestliže chybí výklad nebo je neúplný, takže se z něho nedá usuzovat na myšlenkový postup řešení. Bodový systém objektivizuje hodnocení a usnadňuje výběr postupujících do dalšího kola.

Jako pomůcka pro hodnocení úloh přijde k vám na školu instruktážní řešení. Po ukončení prvního kola soutěže odešlete všechna opravená řešení (i neúspěšných řešitelů) na příslušnou KK FO. Od nich se dozvíte, kteří řešitelé budou zařazeni do druhého (krajského) kola, a kde se krajské kolo koná. Tyto informace oznámíte svým studentům, případně se s nimi na krajské kolo dostavíte.

Na pomoc řešitelům při řešení úloh můžete organizovat konzultace, kroužky nebo semináře.

Ve školním kole mají žáci za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 8. ledna 2021), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 6. dubna 2021). Učitel fyziky opraví řešení úloh a klasifikuje je bodovým systémem, který zohledňuje kvalitu a úplnost řešení. Za každou úlohu může student získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud řešitel získal za úlohu alespoň 5 bodů. Řešení nevyhovuje, jsou-li odborné nedostatky závažné nebo je řešení z větší části neúplné, jestliže chybí výklad nebo je neúplný, takže se z něho nedá usuzovat na myšlenkový postup řešení. Bodový systém objektivizuje hodnocení a usnadňuje výběr postupujících do dalšího kola.

Referent FO na škole odešle po ukončení prvního kola soutěže všechna opravená řešení (i neúspěšných řešitelů) na příslušnou KK FO. Referenti KK FO pro kategorie provedou kontrolu řešení a KK FO rozhodne, kteří řešitelé budou zařazeni do druhého (krajského) kola, a oznámí to referentům na školách.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti soutěžící, kteří úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. Na pomoc řešitelům při řešení úloh organizují učitelé fyziky konzultace, kroužky nebo semináře v střediskových školách pod patronátem JČMF.

Úlohy školního kola

Zadání

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf
do 8. ledna 2021
pdf
do 6. dubna 2021
pdf
do 6. dubna 2021
pdf
do 6. dubna 2021
4. ročník SŠ 3. ročník SŠ 2. ročník SŠ 1. ročník SŠ

Řešení

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha ve školním, krajském i (v kategorii A) ústředním kole. Během řešení školního kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Vybíral, B.: Elektromagnetická indukce pdf ps
Kategorie B Šedivý, P. – Volf, I. – Horáková, R.: Harmonické kmity mechanických soustav pdf ps
Kategorie C Polák, Z. – Šedivý, P.: Vrhy pdf ps
Kategorie D Šedivý, P. – Volf, I.: Dopravní kinematika a grafy pdf ps

Přehled všech studijních textů Knihovničky fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů. Řadu z nich si zde můžete také stáhnout v elektronické podobě.

Krajské kolo

Krajské kolo v kategorii A proběhne online ve středu 20. ledna 2021, v kategoriích B, C, D v úterý 20. dubna 2021.

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte emailem od krajské komise nebo od svého učitele fyziky, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo.

V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10. V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, ústředního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 20. ledna 2021, v kategoriích B, C, D v úterý 20. dubna 2021.

Pozvánku na krajské kolo pro své studenty obdržíte od příslušné krajské komise FO. O postupu rozhodují jejich výsledky v domácím kole. Pozvánky rozdejte studentům, aby věděli o místě a času konání krajského kola, případně je tam můžete přímo doprovodit. V krajském kole jsou zadané čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak vaši studenti prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. V krajském kole mohou studenti používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, ústředního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 20. ledna 2021, v kategoriích B, C, D v úterý 20. dubna 2021.

V krajském kole, na které zve příslušný krajská komise FO soutěžící podle výsledků v domácím kole prostřednictvím ředitelů škol, jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh KK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, ústředního kola soutěže.

V krajském kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Úlohy krajského kola

Zadání

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf

Řešení

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf

Výsledky

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D