Celostátní kolo

Celostátní kolo 54. ročníku FO, Brno, 26. února až 1. března 2013

Na základě výsledků krajského kola 54. ročníku Fyzikální olympiády, které proběhlo v lednu v jednotlivých krajích a zúčastnilo se ho 103 soutěžících, z nichž 60 bylo úspěšnými řešiteli a 50 nejlepších bylo pozváno na celostátní kolo, které v letošním roce uspořádala Krajská komise Fyzikální olympiády Jihomoravského kraje, pod vedením předsedy Pavla Řeháka a dalších členů KKFO. Na přípravě i průběhu celostátního kola se významně podílelo Gymnázium Brno, třída kpt. Jaroše, které vede ředitel RNDr. Jiří Herman, Ph.D., na němž proběhlo řešení úloh teoretických a práce celostátní komise FO. Experimentální úlohu připravili pracovníci Katedry fyziky na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Ubytování a stravování proběhlo po dobu soutěže v hotelu Amphone, který je umístěn v bezprostřední blízkosti gymnázia.

Slavnostní zahájení celostátního kola proběhlo za účasti členů Ústřední komise FO, pořadatelů a významných osobností města Brna, Jihomoravského kraje a dalších hostů ve večerních hodinách v úterý 26. února. Ve středu dopoledne soutěžící řešili po dobu pěti hodin čtyři teoretické úlohy, odpoledne v rámci doplňkového kulturního programu se uskutečnila prohlídka Brna s průvodcem a ve večerních hodinách vystoupila s přednáškou o jaderné energetice známá odbornice v této problematice Ing. Dana Drábová, Ph.D. Ve čtvrtek dopoledne se soutěžící přemístili autobusem na strojní fakultu VUT, kde ve dvou „vlnách“ řešili praktickou úlohu z termiky. Po obědě proběhla exkurze do laboratoří na elektrotechnické fakultě, tzv. Delong Instruments, kde se zaměřují na výrobu špičkových elektronických zařízení. Večer byla připravena na hvězdárně přednáška prof. RNDr. Zdeňka Mikuláška, CSc. na téma Co chcete a nechcete vědět o vesmíru.

Mezitím se uskutečnilo zasedání Ústřední komise Fyzikální olympiády, v níž zasedají představitelé 14 krajů a dalších 16 členů, jež se zaměřují na zajištění jednotlivých úkolů, jež jsou stavěny před komisi; první zasedání bylo ve středu dopoledne, druhé zasedání ve čtvrtek pozdě večer. Ve středu odpoledne, po řešení teoretických úloh, zasedlo 12 členů ÚK FO k opravě protokolů o řešení; nejlépe ohodnocený soutěžící získal všech 40 možných bodů (čtyřikrát 10 bodů) a nastartoval tak náročnost soutěže. Všichni soutěžící pak ve čtvrtek v podvečer měli možnost se k hodnocení svých řešení vyjádřit a diskutovat s opravujícími. Obdobně po experimentální části soutěže skupina 12 porotců ohodnotila výsledky snažení soutěžících; nejlepší řešitel získal 19,5 bodu z 20 možných.

Na čtvrtečním pozdně večerním zasedání potom ústřední komise vyhlásila výsledky – nejlepší řešitel získal 57 bodů ze 60, další dva soutěžící 52 bodů. Vzhledem k programu Excelence, kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlašovatel soutěže Fyzikální olympiáda, chce ocenit školy a učitele, kteří svou prací podporují vyhledávání nových talentů vybraných předmětových soutěží a zajišťují následnou péči o ně, je nutné stanovit jednoznačné pořadí soutěžících, a proto není možné vycházet pouze z celkového bodového součtu získaného v hodnocení. Proto byla schválena další kritéria, což bylo použito při konstrukci výsledkové listiny celostátního kola (a i kol krajských). Podle svých výsledků byli účastníci rozděleni do kategorií: vítězové (kteří budou pozváni na výběrové soustředění před 44. MFO na Katedru fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové), dále úspěšní řešitelé (celkem vítězů a úspěšných řešitelů nemá být více než asi třetina zúčastněných), úspěšní účastníci (dosahují výsledku, který podle Organizačního řádu FO je lepší než polovina průměrného bodového hodnocení prvních tří soutěžících); zbylí soutěžící mají hodnocení jako účastníci. Toto rozdělení se projevuje získáním určitého typu diplomu, eventuálně při předání odměn. Jak byla soutěž náročná? Stačí se podívat na průměrné hodnocení jednotlivých úloh a podíl plných „desítek“ i získaného nulového hodnocení – první úloha získala průměr 8,43, tedy účastníci byli poměrně úspěšní, druhá úloha 6,32, hodnocení třetí úlohy 3,14 a čtvrté úlohy 3,86 už naznačují, že tyto úlohy byly obtížné nebo že na ně nebyli soutěžící dostatečně připraveni (v případě 4. úlohy třeba neprostudovali příslušný studijní text). Za experimentální úlohu získali z dvaceti možných bodů soutěžící průměrně 12,36, což je opět poměrně dobré hodnocení. Celkové ohodnocení 34,1 ukazuje, že je to hodnocení „nadpoloviční“ (60 bodů:2 = 30 bodů).

Slavnostního závěrečného vyhlášení výsledků celostátního kola, které proběhlo v pátek 1. února dopoledne, se zúčastnili kromě soutěžících, členů ÚKFO a zástupců pořadatelské organizace i senátor Ing. Stanislav Juránek, rektor Vysokého učení technického prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, a předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny České republiky doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. Předseda Ústřední komise FO prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. zhodnotil toto kolo soutěže a poděkoval pořadatelům za velmi dobrou práci, kterou odevzdali během přípravy celostátního kola i v jeho průběhu. Ocenil také velmi dobrou manažerskou činnost jak vedení krajské komise, tak i pořádajícího gymnázia. Nezapomněl zdůraznit, že v letech 1957 a 1958 to byli právě vysokoškolští učitelé z Brna a z Olomouce, kteří stáli u zrodu soutěže Fyzikální olympiáda, a v následujících letech se další vysokoškolský profesor z Brna prof. RNDr. Rostislav Košťál zasloužil o zrod mezinárodní fyzikální olympiády. Nejlepším třem studentům předali zástupci generálního sponzora matematických a fyzikálních soutěží, jež jsou pořádány pod garancí Jednoty českých matematiků a fyziků, šeky na finanční čerpání z prostředků ČEZ, které je však podmíněno zápisem na některou vysokou školu s technickým či  přírodovědným zaměřením. Jako poslední vystoupil student z gymnázia v Uherském Hradišti, kde pracuje předsedkyně KK FO Zlínského kraje, s ústním pozváním na setkání na celostátním kole 55. ročníku FO za rok v tomto kraji.

Poznámka: Každý člen Ústřední komise FO obdržel dvě speciální DVD; na jednom je záznam z Mezinárodních fyzikálních olympiád v letech 2007 až 2012, který připravil prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc., místopředseda ÚKFO, na druhém je dokumentováno Dvacet let Fyzikální olympiády České republiky v letech 1993 až 2013; tento disk připravili členové ÚKFO PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D. a PaedDr. Přemysl Šedivý. Tato DVD mají k dispozici předsedové KKFO a disky jsou volně stažitelné a šiřitelné, neboť byly připraveny jako informační materiál pro FO.

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
předseda ÚKFO