Jiné olympiády

Ostatní přírodovědné olympiády

V České republice je již delší dobu rozvinuta soustava prestižních středoškolských soutěží – předmětových olympiád, organizovaných v oborech fyzika, astronomie, chemie, biologie, matematikaprogramování. Tyto přírodovědné olympiády si kladou za cíl vyhledávat a pěstovat talenty v uvedených oborech, které jsou významným činitelem pro rozkvět vzdělanosti našeho národa. Vyhlašovatelem těchto soutěží je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které soutěže zabezpečuje finančně i legislativně. Všech těchto pět olympiád má vedle svých rozvětvených národních forem, i prestižní vrcholové mezinárodní soutěže.

Astronomická olympiáda

Ve školním roce 2014/2015 probíhá 12. ročník Astronomické olympiády (AO). Je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách a víceletých gymnáziích tříkolově, na středních školách dvoukolově. Mladším řešitelům Astronomická olympiáda nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Středoškolská kategorie nabízí náročnější úlohy. Na letošní ročník opět naváže soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž v kategorii A.

Cílem Astronomické olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Oficiální stránky AO jsou na adrese http://olympiada.astro.cz.

Chemická olympiáda

Ve školním roce 2014/15 vstoupila Chemická olympiáda (ChO) již do svého 51. ročníku řadí se k těm „starším“ přírodovědným soutěžím. Je vyhlašována v kategoriích A, B, C, D pro žáky základních škol a studenty středních škol nechemických; kategorie E je výběrová – je určena studentům středních odborných škol s chemickým zaměřením. Kategorie A a E vrcholí celostátním kolem a mají mezinárodní pokračování. Úspěšné řešení úloh předpokládá intenzivní samostatnou přípravu. Klade také zvýšené nároky na práci učitelů, bez jejichž pomoci se soutěžící neobejdou. Řešením úloh však celá věc nekončí. Předmětové soutěže jsou páteří celé řady dalších akcí. Navazují na ně besedy s autory úloh, korespondenční soutěže, semináře pro soutěžící i pro učitele, soustředění a letní tábory.

Oficiální stránky ChO jsou na adrese http://web.natur.cuni.cz/cho.

Biologická olympiáda

Ve školním roce 2014/15 probíhá již 49. ročník Biologické olympiády (BiO). Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích – od 6. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (kategorie D) po 3. a 4. ročník gymnázií (kategorie A). Specifikem soutěže je to, že Ústřední komise BiO ve spolupráci s Institutem dětí a maládeže při MŠMT každoročně vydává doplňkový studijní materiál pro soutěžící kategorie A a B k tematickému zaměření každého ročníku, jež doplňuje texty středoškolských učebnic.

Oficiální stránky BiO jsou na arese http://www.biologickaolympiada.cz

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (MO) je nejstarší poválečná předmětová soutěž na našich školách – vznikla již v roce 1951. Letos tedy probíhá její 65. ročník. V dnešní rozsáhlé podobě MO soutěží studenti středních škol ve třech kategoriích A, B a C. Žákům základních škol jsou určeny kategorie Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9. Od roku 1986 je samostatnou součástí MO rovněž kategorie P (Olympiáda v programování), které je dále věnována samostatná kapitola. Pro studenty je připravována řada doprovodných akcí, jako jsou přípravné semináře, krajská i celostátní soustředění úspěšných řešitelů MO apod.

Hlavním cílem soutěže je zvýšit zájem mladých lidí o matematiku, vyhledávat a rozvíjet talenty v této disciplíně. Z vítězů celostátního kola kategorie A se každoročně rekrutují členové družstva České republiky pro Mezinárodní matematickou olympiádu, která je nejstarší a nejrozsáhlejší mezinárodní předmětovou soutěží.

Oficiální stránky MO jsou na adrese http://www.math.muni.cz/~rvmo/.

Olympiáda v programování

Olympiáda v programování vznikla jako zvláštní samostatná kategorie P Matematické olympiády ve školním roce 1985/86. Letos v ní tedy probíhá 30. ročník. Kategorie P je určena všem studentům středních škol, kteří se hlouběji zajímají o algoritmy a programování. Každý ročník soutěže začíná domácím kolem, jeho úspěšní řešitelé postupují do krajských kol a z nich třicet nejlepších účastníků z celé České republiky do vrcholného kola celostátního. Na rozdíl od jiných programátorských soutěží pro mládež, které jsou zaměřeny převážně na rutinní tvorbu programů, Olympiáda v programování se orientuje zejména na problematiku návrhu algoritmů. Cílem soutěžních úloh nebývá jen nalezení nějakého řešení zadaného algoritmického problému, ale nalezení řešení co nejefektivnějšího – soutěžící má tedy nalézt takové řešení, které splňuje co nejlepší podmínky z hlediska časových a paměťových nároků výsledného programu. V domácím a celostátním kole soutěže jsou zadávány rovněž praktické úlohy, které mají ověřit schopnost řešitelů navržené algoritmy programově realizovat a své programy odladit.

Nejlepší řešitelé celostátního kola Olympiády v programování dostávájí každoročně příležitost zůčastnit se mezinárodních soutěží středoškoláků v programování – celosvětové Mezinárodní olympiády v infomatice a regionální Středoevropské olympiády v informatice.

Podobně jako u ostatních našich přírodovědných olympiád, také v případě Olympiády v programování je s vlastní soutěží spojena celá řada dalších forem práce se soutěžícími, jako je každoroční pořádání korespondenčních seminářů a soustředění. Odborným centrem olympiády je Kabinet software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Vedoucím tohoto centra je doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., místopředseda ÚV MO pro kategorii P.

Oficiální stránky Olympiády v programování jsou na adrese http://mo.mff.cuni.cz/p.