Archiv celostátních kol

Celostátní kolo 50. ročníku FO, Praha 2009

Fotogalerie

Zpráva o organizaci a průběhu celostátního kola

50. ročníku FO v Praze ve dnech 26.  února až 1. března 2009

Záštitu nad jubilejním 50. ročníkem převzali

  • primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém,
  • předseda Akademie věd České republiky prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a
  • rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Do celostátního kola se svými výsledky z kola krajského kvalifikovalo a bylo pozváno 51 studentů. Pořadatelé přijali 5 omluv, do soutěže nastoupilo 46 soutěžících.

Studenti i porotci byli ubytováni v prostorách Jedličkova ústavu v Praze 4, zde se také stravovali.

Po odpolední prezentaci ve čtvrtek 26. února odjeli všichni účastníci v podvečer na zámek Liblice. Zde v Konferenčním sále uvítal všechny soutěžící i hosty předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. V proslovech všech zúčastněných hostí – ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky, hostitele prof. Pačese i rektora UK prof. Hampla byla znát úcta k fyzice, zájem o fyzikální talenty i pochvala na adresu Fyzikální olympiády coby soutěže s padesátiletou tradicí. Mezi hosty usedli mj. předsedkyně České fyzikální společnosti RNDr. Alice Valkárová, DrSc., náměstek ministra pro všeobecné, odborné a další vzdělávání, RNDr. Jindřich Kitzberger, náměstek pro výzkum a vysoké školství prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., vedoucí samostatného oddělení financování výzkumu a vysokých škol Ing. Jiří Dobíšek, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků doc. Ing. Štefan Zajac. Zasedání pozdravil i předseda Slovenské fyzikální olympiády prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. Zvláštní půvab měla vzpomínka rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., někdejšího velmi úspěšného řešitele 1. ročníku FO.
V krátké prezentaci připomněl 50 let FO předseda Ústřední komise FO prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Vrcholem večera bylo vyznamenání tří mužů, kteří stojí u FO od začátku nebo téměř od začátku: Prof. Ivo Volf, prof. Bohumil VybíralPaedr. Přemysl Šedivý převzali z rukou ministra Mgr. Ondřeje Lišky Medailí ministra školství mládeže a tělovýchovy 1. stupně za celoživotní pedagogickou činnost a za přínos školství v rámci fyzikální olympiády.
Setkání pokračovalo neformálními rozhovory při rautové večeři v prostorách zámku. V nočních hodinách se pak soutěžící vrátili autobusy do Prahy.

Druhý den, v pátek 27. února proběhla na Gymnáziu Jana Keplera teoretická část soutěže: řešitelé měli 5 hodin čistého času na řešení čtyř teoretických úloh. Po obědě na GJK zahájili porotci opravu úloh a soutěžící měli volné odpoledne k prohlídce Prahy. Na večer byla na MFF UK na Karlově připravena pro přednáška na aktuální téma LHC. Dr. Jiří Dolejší, CSc. zároveň studentům nabídl praktický osobní pohled fyzika na jejich nepříliš vzdálenou budoucí profesionální dráhu.

V sobotu 28. února pokračovala soutěž třetím dnem – ten byl vyhrazen experimentální úloze. Studenti zpracovávali po dobu čtyř hodin na MFF UK na Karlově téma tlusté válcové čočky.
Odpoledne zasedala komise opravujících, ostatní přijali pozvání primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma na Staroměstské radnici. Setkání bylo neformální, příjemné a bylo zakončeno prohlídkou Staroměstské radnice. Ve večerních hodinách část porotců dokončovala opravu experimentální úlohy, část jich nabídla studentům dokončené bodování teoretických úloh k prohlédnutí a případné reklamaci.
Na večerním zasedání sestavili porotci výsledkovou listinu. Ta symetricky rozdělila soutěžní pole na 11 vítězů, 23 úspěšných řešitelů a 12 účastníků.

V neděli 1. března v dopoledních hodinách se v refektáři budovy MFF UK na Malostranském náměstí sešli soutěžící i porotci ke slavnostnímu zakončení celostátního kola 50. ročníku FO. Hostitelem byl proděkan MFF UK prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Krajská komise FO v Praze nejprve ve vzpomínkové části poděkovala učitelům a činovníkům FO, kteří se nadaným studentům a Fyzikální olympiádě věnují dlouhá léta. Následovalo vyhlášení výsledků.

Vítězem celostátního kola kategorie A 50. ročníku Fyzikální olympiády se stal student karlovarského gymnázia Jan Humplík. Druhé a třetí místo obsadili studenti Gymnázia Christiana Dopplera v Praze Jáchym SýkoraMichal Hakl.
Věcné odměny přijímali studenti z rukou náměstkyně primátora pro oblast školství, vzdělávání a volného času, paní Ing. Marie Kousalíkové. Program doprovázela swingová kapela GJK Harmcore jazz band.
Před rozloučením ještě studenty oslovil za Jednotu českých matematiků a fyziků doc. ing. Štefan Zajac.

Závěrečnými slovy hostitele se s přítomnými rozloučil proděkan MFF UK prof. Sechovský a slavnost byla zakončena obědem v profesním domě MFF UK.

Organizátoři rádi a s povděkem připomínají pozitivní roli, jakou při uspořádání a finančním zabezpečení akce sehrály: především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy, Fyzikální ústav AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta UK, ředitelství Gymnázia Jana Keplera, a dále nakladatelství Dokořán a Fraus a firmy Eurest, Starman Bohemia, Nowire, DTS - Praha, Metrostav, DP hl. m. Prahy, Omnitron, CMMS, IQ-park Liberec. Děkujeme.