Novinka

Zahájení 53. ročníku

Milí soutěžící Fyzikální olympiády z řad žáků základních a středních škol,

vážení vyučující fyziky a organizátoři FO

Po prázdninách a dovolených zahajuje pravidelně začátkem září další školní rok. S ním postupuje do dalšího ročníku i naše předmětová soutěž, vyhlašovaná každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná po odborné a administrativní stránce Jednotou českých matematiků a fyziků spolu s jednotlivými komisemi Fyzikální olympiády, tj. Ústřední komisí FO, krajskými a okresními komisemi FO. Podle Organizačního řádu Fyzikální olympiády, jenž byl vydán MŠMT, článek 6, „zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele fyziky zabezpečením soutěže“. Úkoly referenta Fyzikální olympiády na škole jsou dále v článku 6 přesně popsány, začínají seznámením zájemců z řad žáků s touto předmětovou soutěží, pokračují zadáním úloh, konzultativní činností s řešiteli, podporou při splnění experimentální úlohy, opravou a hodnocením protokolů o řešení úloh a končí vysláním úspěšných řešitelů školního kola do kola vyššího (v kategoriích určených pro žáky k získání základního vzdělání okresního a krajského kola, v kategoriích středoškolských do krajského a celostátního kola).

Připravili jsme vám i letos soutěž v sedmi kategoriích:

  • Kat. A je určena žákům nejvyšších ročníků středních škol
  • Kat. B je určena žákům předposledních ročníků středních škol
  • Kat. C je určena žákům druhých ročníků středních škol
  • Kat. D je určena žákům prvních ročníků středních škol

Žák střední školy může soutěžit ve „své kategorii“, popř. po dohodě s učitelem fyziky v kategorii vyšší.

  • Kat. E je určena žákům devátých ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • Kat. F je určena žákům osmých ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • Kategorie G – Archimédiáda – je určena žákům sedmých ročníků základních škol, popř. druhých ročníků osmiletých gymnázií

Žák může soutěžit ve „své kategorii“, popř. po dohodě s učitelem v kategorii vyšší.

Úlohy pro soutěž jsou již uveřejněny, kde jsou k volnému stažení a k tisku, najdete je v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální a v papírové verzi byly vydány i letos Letáky FO pro 53. ročník, část ABCD a část EFG, které přijdou na jednotlivé školy během měsíce září. Kalendář soutěže je rovněž publikován, jednotlivé termíny mohou mírně upravit krajské či okresní komise FO, vyjma jednotných termínů vyšších soutěží FO.

Různé komise hodnotící výsledky našeho základního a středního školství nám vytýkají, že se žáci musejí naučit velké množství (někdy izolovaných) informací, ale že školní výuka klade malý důraz na jejich využití při řešení složitějších úloh či při zpracování projektů. Každé kolo FO je vlastně takovým malým projektem, ukazujícím praktické a tvořivé využívání získaných vědomostí a zvládnutých dovedností. Mnoho úloh je zadáno tak, že podporují mezipředmětové vztahy mezi obsahem a metodami fyziky a dalších disciplín, jako např. matematika, technika, informatika jednotlivé přírodovědné disciplíny, zeměpis, historie aj.

Pro organizátory Fyzikální olympiády a učitele fyziky jsme připravili instruktážní řešení, doplněné bodováním odpovědí, abychom zajistili jednotné hodnocení řešení soutěžících.

Nezapomeňte na to, že součástí soutěže ve středoškolských kategoriích jsou tzv. studijní texty; jde o jinak než učebnicově zpracované materiály ze středoškolské fyziky, doplňující výuku fyziky o další náměty, popř. další pohledy na teorii, řešení problémů i praktické využití fyzikálního poznání.

V letošním školním roce proběhne celostátní kolo FO v Pardubickém kraji.

V červenci proběhne v Estonsku již 43. Mezinárodní fyzikální olympiáda.

Vám všem – soutěžícím, učitelům fyziky a dalším organizátorům – přejeme hodně úspěchů v 53. ročníku Fyzikální olympiády.