Krajské kolo

Krajské kolo 56. ročníku FO

Organizace

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte od svého učitele fyziky nebo ředitele školy, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo. V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Bodová hranice pro úspěšného řešitele se stanovuje centrálně na základě výsledků ve všech krajích tak, aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola. Další případní řešitelé, kteří získají alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů, budou označeni jako úspěšní účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které vypočítáte ze vzorce: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodnou všechna předchozí kritéria, rozhodne o pořadí předsednictvo krajské komise na základě „elegantnosti“ řešení.

Soutěžící na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar.

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 23. 1. 2015, v kategoriích B, C, D v pátek 24. 4. 2015.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Pozvánku na krajské kolo pro své studenty obdržíte od příslušné krajské komise FO. O postupu rozhodují jejich výsledky v domácím kole. Pozvánky rozdejte studentům, aby věděli o místě a času konání krajského kola, případně je tam můžete přímo doprovodit. V krajském kole jsou zadané čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak vaši studenti prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 23. 1. 2015, v kategoriích B, C, D v pátek 24. 4. 2015.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole mohou studenti používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

V krajském kole, na které zve příslušný krajská komise FO soutěžící podle výsledků v domácím kole prostřednictvím ředitelů škol, jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Bodová hranice pro úspěšného řešitele se stanovuje centrálně na základě výsledků ve všech krajích tak, aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola. Další případní řešitelé, kteří získají alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů, budou označeni jako úspěšní účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které vypočítáte ze vzorce: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodnou všechna předchozí kritéria, rozhodne o pořadí předsednictvo krajské komise na základě „elegantnosti“ řešení.

Soutěžící na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar.

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 23. 1. 2015, v kategoriích B, C, D v pátek 24. 4. 2015.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh KK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, kraském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Kapoun, M.: Atomy pdf ps
Kategorie B Jarešová, M.: Elektrické obvody (Stejnosměrný proud) pdf ps
Kategorie C Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Hydrostatika a aerostatika) pdf ps
Kategorie D Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Pohyby těles v planetární soustavě) pdf ps

Přehled všech studijních textů Knihovničky fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů. Řadu z nich si zde můžete také stáhnout v elektronické podobě.

Úlohy

Zadání

Texty úloh pro kategorie A, B, C a D obdrží studenti před zahájením krajského kola.

Řešení

Řešení úloh kategorií A, B, C a D obdrží soutěžící po skončení krajského kola.

Výsledky

Výsledky krajského kola hledejte na webových stránkách krajských komisí FO.