Domácí kolo ABCD

Domácí kolo 61. ročníku FO

Pravidla

Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií):

  • Kategorie A – 4. ročník
  • Kategorie B – 3. ročník
  • Kategorie C – 2. ročník
  • Kategorie D – 1. ročník

Všechny kategorie mají domácí a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí celostátním kolem. Pro žáky základních škol jsou určeny kategorie E, FArchimediáda. Každý řešitel se může zúčastnit i kategorie vyšší, než mu odpovídá, pokud se na to cítí.

V domácím kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a hlavně také prověřit vaši schopnost tyto úlohy řešit. První tři úlohy řešte nejlépe do konce listopadu, potom řešte další čtyři úlohy včetně experimentální úlohy.

Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 10. ledna 2020), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 24. dubna 2020)

Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří vyřeší alespoň pět úloh za pět bodů a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte prostřednictvím svého učitele fyziky. Na pomoc při řešení úloh mohou organizovat vaši učitelé fyziky konzultace, kroužky nebo semináře.

Nepodceňujte řešení domácího kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy domácího kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní témata ze studijních textů, které jsou distribuovány na školy. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.

V domácím kole mají žáci za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 10. ledna 2020), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 24. dubna 2020). Vypracovaná řešení od svých žáků vyberte, opravte a oklasifikujte je bodovým systémem, který zohledňuje kvalitu a úplnost řešení. Za každou úlohu může student získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud řešitel získal za úlohu alespoň 5 bodů. Řešení nevyhovuje, jsou-li odborné nedostatky závažné nebo je řešení z větší části neúplné, jestliže chybí výklad nebo je neúplný, takže se z něho nedá usuzovat na myšlenkový postup řešení. Bodový systém objektivizuje hodnocení a usnadňuje výběr postupujících do dalšího kola.

Jako pomůcka pro hodnocení úloh přijde k vám na školu instruktážní řešení. Po ukončení prvního kola soutěže odešlete všechna opravená řešení (i neúspěšných řešitelů) na příslušnou KK FO. Od nich se dozvíte, kteří řešitelé budou zařazeni do druhého (krajského) kola, a kde se krajské kolo koná. Tyto informace oznámíte svým studentům, případně se s nimi na krajské kolo dostavíte.

Na pomoc řešitelům při řešení úloh můžete organizovat konzultace, kroužky nebo semináře.

V domácím kole mají žáci za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 10. ledna 2020), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 24. dubna 2020). Učitel fyziky opraví řešení úloh a klasifikuje je bodovým systémem, který zohledňuje kvalitu a úplnost řešení. Za každou úlohu může student získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud řešitel získal za úlohu alespoň 5 bodů. Řešení nevyhovuje, jsou-li odborné nedostatky závažné nebo je řešení z větší části neúplné, jestliže chybí výklad nebo je neúplný, takže se z něho nedá usuzovat na myšlenkový postup řešení. Bodový systém objektivizuje hodnocení a usnadňuje výběr postupujících do dalšího kola.

Referent FO na škole odešle po ukončení prvního kola soutěže všechna opravená řešení (i neúspěšných řešitelů) na příslušnou KK FO. Referenti KK FO pro kategorie provedou kontrolu řešení a KK FO rozhodne, kteří řešitelé budou zařazeni do druhého (krajského) kola, a oznámí to referentům na školách.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti soutěžící, kteří úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. Na pomoc řešitelům při řešení úloh organizují učitelé fyziky konzultace, kroužky nebo semináře v střediskových školách pod patronátem JČMF.

Úlohy

Zadání

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf
do 10. ledna 2020
pdf
do 24. dubna 2020
pdf
do 24. dubna 2020
pdf
do 24. dubna 2020
4. ročník SŠ 3. ročník SŠ 2. ročník SŠ 1. ročník SŠ

Řešení

Řešení domácího kola kategorií B, C a D zveřejníme až po termínu odevzdání.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf

Pokyny pro soutěžící

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví:

Jméno a příjmení:
Třída: Zaměření: Kategorie:
Škola:
Učitel fyziky: Posudek: Posuzovali:
Úloha č.:

Texty úloh neopisujte, napište jen text řešení a udělejte legendu označení. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, kraském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Vybíral, B. – Šedivý, P.: Mechanika rovinného pohybu tuhého tělesa pdf ps
Kategorie B Šedivý, P. – Volf, I. – Horáková, R.: Harmonické kmity mechanických soustav pdf ps
Kategorie C Polák, Z. – Šedivý, P.: Vrhy pdf ps
Kategorie D Jírů, J.: Hybnost a energie při vzájemném působení těles pdf ps

Přehled všech studijních textů Knihovničky fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů. Řadu z nich si zde můžete také stáhnout v elektronické podobě.