Celostátní soustředění, Chata Táňa

Historie

Celostátní soustředění fyzikální olympiády (pro kat. B) má již více než půl století dlouhou tradici. První (zkušební) soustředění se konalo v r. 1962 v Krkonoších (v tehdejším školicím středisku min. školství), v dalším roce se podobné soustředění konalo na Slovensku. Soustředění byla do roku 1975 třítýdenní (z toho jeden týden již o prázdninách), později jen dvoutýdenní ve druhé polovině června. Zkrácení trvání se kompenzovalo zvětšením počtu dopolední výuky – zpočátku na 6 výukových hodin, později na 5 hodin.

Až do r. 1992 (tedy 30 let) se celostátní soustředění konala pro celé území tehdejšího Československa, a to zpravidla tak, že dva roky po sobě je organizovala česká strana, další rok pak slovenská část republiky. Až do r. 1996 se organizovala soustředění společně s matematickou olympiádou, a to (do r. 1980) pro 90 účastníků kategorie B obou soutěží FO a MO (později byl z ekonomických důvodů počet snížen na 80). Po r. 1990 se počet řešitelů obou olympiád výrazně zmenšil, což vedlo i ke zmenšení počtu účastníků soustředění (ke zmenšení tohoto počtu vedly i ekonomické důvody – menší státní dotace). V prvních letech byla výuka ve 4 třídách: 1 tř. F, 2 tř. MF a 1 tř. M. Asi od r. 1968 byla výuka jen ve třech třídách.

Soustředně se zpravidla konalo při střední škole s internátem v místech s pokud možno atraktivním přírodním prostředím; některá soustředění např. byla v rekreačních lokalitách − na větších chatách, či školách v přírodě − podle podmínek, které se podařilo v daném roce zajistit.

Místa konání společných soustředění FO + MO od r. 1964 byla tato: Žďár n. Sáz. (1964, 1973, 1984), Vojtěchov u N. Města na Mor. (1965), Banská Bystrica (1966, 1977), Hranice na Mor. (1967), Mariánské Lázně (1968), Zadov (1969, 1974, 1983), Martin (1970), Rajnochovice, okr. Kroměříž (1971), Trenčín (1972), Zvolen (1975), Plzeň (1976), Česká Lípa (1978), Čáslav (1979), Vysoké Mýto (1980), Košice (1981), Praha – Třebešín (1982), Jevíčko (1985, 1987, 1988, 1990, 1991), Zemplínská Šírava (1986), Nové Mesto n. Váhom (1989), Banská Štiavnica (1992). Po rozpadu federace od r. 1993 se v letech 1993 – 1996 konala jen česká celostátní soustředění FO a MO v Jevíčku. Od r. 1997 až dosud se jen fyzikální celostátní soustředění (pro jednu třídu – do 30 studentů); koná na chatě Táňa v Peci p. Sněžkou.

Přednášejícími byli zpravidla vysokoškolští učitelé – členové a spolupracovníci ústředních výborů FO a MO anebo krajských výborů v místě konání. Nejčastějšími vyučujícími ve fyzice byli: Bohumil Vybíral (od r. 1964 dosud – jen s absencemi v letech 1966, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1977, 1981 a 1986 pro působení na souběžných krajských soustředěních FO a soustředěních pro MFO), Zdeněk Ungermann (od počátku do r. 1992 – s některými absencemi), Rostislav Košťál (od počátku do r. 1976), Alois Kleveta (v 60. a 70. letech), Miroslav Ouhrabka (zejména od 90. let), dále např. Jozef Zámečník, Rastislav Baník, Ivan Baník, Ivo Čáp (jako zástupci ze slovenské strany). Tento výčet není vyčerpávající; mezi další přednášející na jednotlivých soustředěních patřili také např. Stanislav Zhejbal, Marta Chytilová, Mojmír Simerský, Vladimír Mittwalský, Václav Suchánek, Jiří Machalický, Jiří Dolejší, Přemysl Šedivý, Josef Hubeňák, Dag Hrubý aj. Na soustředěních v penzionu Táňa působili také Jan Houšťek (od r. 2000 dosud), Pavel Heřman, Jan Kříž, Lenka Zdeborová a někteří doktorandi z MFF UK a UHK. V posledních letech se též stalo pravidlem, že soustředění jako hostující přednášející navštěvují studenti či absolventi slavných zahraničních univerzit (především z University of Cambridge) z řad bývalých účastníků.

Pro soustředění se od poloviny šedesátých let se vedle „vyšší“ matematiky pro fyziky vytvořila dvě vděčná fyzikální integrovaná témata: Silové pole a jeho energie a Kmity a vlnění. Ta se nasazovala jako hlavní témata vždy ob rok. Nešlo zde jen o paralelní výklad analogických jevů z různých oborů fyziky, ale i o řešené příklady, v nichž se probírané jevy uplatňovaly prakticky. Dále se zařazovaly úlohy k řešení. To bylo rovněž účastníky přijímáno pozitivně. Vedle těchto hlavních témat jsou zařazovaná i další témata jako Zpracování dat fyzikálních měření, Mechanika tuhého tělesa, Setrvačníky a jejich aplikace, Mechanika ideálních kapalin, Mechanika ideálních plynů, Termodynamika, Obvody stejnosměrného proudu, Obvody střídavého proudu, Geometrická optika, Vlnová optika, Základy kvantové fyziky, Základní poznatky teorie relativity, Úvod do fyziky pevných látek. Samozřejmě vše to se nedalo probrat v jediném roce; vycházelo se rovněž z osobnosti přítomného učitele, který mohl nabídnout dokonalý a srozumitelný výklad na patřičné úrovni.

Do fyzikální části se někdy zařazovaly i experimenty (podle podmínek místa konání). Jednalo se jednak o soubor demonstračních experimentů z určitého oboru fyziky (např. Pokusy z elektřiny) a také o (omezené) měření laboratorních úloh účastníky soustředění, když byly podle místa pro to podmínky a dohodlo se to se ředitelem školy. Průlom do „laboratorního“ měření na soustředění udělala r. 2001 dvojice lektorů - úspěšných mezinárodních olympioniků J. Houšťek, L. Zdeborová, která připravila pro účastníky soustředění soubor měřicích úloh s jednoduchými prostředky (vešlo se to vše do většího kufru či batohu a dalo se to přinést i na horskou chatu). Jde sice o méně přesná měření, která se však důsledně zpracovávají podle fyzikálních laboratorních zásad – především se určovaly chyby měření a kreslily jednoduché grafy. Tj. dělalo se to, co se studenti ve škole zpravidla nenaučí a co se ve Fyzikální olympiádě a ve fyzikální vědě potřebuje.

Dopolední výklad a cvičení (ta se někdy organizovala také odpoledne) vhodně doplňují večerní besedy na různá odborná témata, jejichž cílem je nejen informovat studenty o různých zajímavých oborech fyziky, nýbrž je především motivovat pro hlubší studium fyziky. Téma si často volí přednášející, který učí na soustředění a závisí přitom na tom o jakou osobnost jde. K oblíbeným besedám patří např. Historický vývoj teorie relativity, Základní poznatky Einsteinovy speciální a obecné teorie relativity, Gravitační a elektrické pole vesmíru, O Lobačevského geometrii, Kvantová fyzika a stavba atomu. Vývojová stadia hvězd. Je účelné, aby beseda také vhodně doplňovala dopolední výklad. Tak tomu bylo např. u besed Užití teorie kmitání v technické praxi, Měření času a frekvence. Oblíbené jsou rovněž besedy O studiu fyziky na univerzitě, Mezinárodní fyzikální olympiáda, O úlohách na MFO.

Důležitou doplňkovou aktivitou na soustředění je sportovní, kulturně poznávací činnost a také společenské hry a táborák. Na soustředěních na chatě Táňa v Krkonoších se nabízí krásné výlety přímo z chaty. Nejde jen o celodenní túru po okolních horách, ale oblíbený je také docela náročný časný ranní výlet na Sněžku za východem slunce - ještě před snídaní.

Závěrem je možné shrnout, že celostátní soustředění Fyzikální olympiády je účinnou formou péče o talentované studenty, které přináší účastníkům nejen řadu fyzikálních a matematických poznatků a dovedností, avšak také určité sportovní, kulturní a společenské vyžití (i když v „napěchovaném“ programu poněkud omezené) a v neposlední řadě také užitečné přátelství. Je jen škoda, že v posledních letech zájem studentů středních škol o tuto aktivu bohužel citelně poklesl.

zpracoval prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.